به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری تولید ، انتقال آب غدیر خوزستان دکتر غلامرضا  صفرنژادی با اعلام این خبر گفت : در طول این مدت که آب مناطقی را دچار سیلاب کرده بودو ایاب وذهاب همکاران که در تاسیسات ام الدبس انجام وظیفه می نمودند تا بخش  الوان با قایق موتوری انجام وحتی خطوط لوله را در بعضی از نقاط نیز با همین روش کنترل میکنند ، وی در ادامه افزود: این شرکت جهت جلوگیری از قطع آب شرب این مایع حیاتی با ایجاد سیل بند و حفاظت از تاسیسات شرکت در مناطقی که احتمال آسیب رساندن در آن می رفت  از آنها حفاظت نموده است، وی اضافه نمود : تعمیرات و اصلاحات سیستم ها جهت استمرار آبرسانی در خطوط آبرسانی به تمام شهرستانهای تحت پوشش به طور مرتب انجامی شود تا از قطع آب در مناطق تحت پوشش جلوگیری بعمل آید.