به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال و تولید آب غدیر خوزستان آقای نصرالهی  با اعلام این خبر گفت : ششمین دوره جایزه ملی فناوری و نو آوری با هدف ارتقای هرچه بیشتر در زمینه سیستم مدیریت فناوری ایجاد بسترهای بیشتر در زمینه های نو آوری در این شرکت برگزار شد.

مدیر برنامه ریزی و بهبود مدیریت افزود: نقاط قوت شرکت که انگیزه و دارا بودن نیروی جوان و هدفمند ،همینطور وجود جایگاه  نظام منددر بخش تحقیقات و قوی بودن درحوزه های بهره برداری ، همچنین بهره مند بودن از ایده های خلاقانه و عملی کردن این ایده ها علیرغم سابقه کاری کم شرکت غدیر از نکات قابل توجهی بود که در ارزیابی توسط ارزیابان اظهار شد .